Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

cristinaa
5839 49c1
cristinaa
cristinaa
1893 c8c2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistermorphine sistermorphine
cristinaa
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
cristinaa
cristinaa
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaimpressive impressive
cristinaa
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viawiecznosci wiecznosci
cristinaa
0280 555a 500
cristinaa
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
cristinaa
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
cristinaa
2477 d9d3
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
2498 a5e0 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
2509 75e6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
2516 17f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
2517 b933 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
1946 b389 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
cristinaa
cristinaa

September 14 2018

cristinaa
9719 0cc1
cristinaa
4397 7282
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl