Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

cristinaa
0935 138a
cristinaa
1616 54e0
cristinaa
9902 7fbf 500
cristinaa
cristinaa
1473 7e32
cristinaa
1459 70db
cristinaa
Będę o tobie pamiętać. I ty o mnie nie zapomnij. Nie pozwól, by życie szło obok. I nie opłakuj wspomnień.
— Jess Rothenberg - "Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
cristinaa
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viaCannonball Cannonball
0537 28a9
Reposted fromfapucino fapucino viakobiety kobiety
2276 5495
Reposted fromfapucino fapucino viakobiety kobiety
cristinaa
0042 3c8e 500
Reposted fromfapucino fapucino viakobiety kobiety
cristinaa
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible
cristinaa
cristinaa
cristinaa
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada vianokturnal nokturnal
cristinaa
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
cristinaa
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
cristinaa
cristinaa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
cristinaa
5546 3ee8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl