Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

cristinaa
cristinaa
2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
cristinaa
6006 675f
Reposted fromdoedeer doedeer vianokturnal nokturnal
cristinaa
0005 6fee
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialifeless lifeless
cristinaa
4209 713b
Reposted fromzciach zciach viaCannonball Cannonball
cristinaa
2043 7578
Reposted fromskinny-bitch skinny-bitch viaCannonball Cannonball
cristinaa
6762 5d51 500
Reposted fromnyaako nyaako viaimpressive impressive
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaimpressive impressive
cristinaa
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaimpressive impressive
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
cristinaa
6548 6221
Reposted fromNanutka Nanutka viaantamariel antamariel
cristinaa
5459 d9ed 500
Reposted fromsavatage savatage viakobiety kobiety
cristinaa
Są ludzie, którzy wiedzą, że trzeba się zagubić, żeby się odnaleźć
— Ostatnia miłość na ziemi
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viaantamariel antamariel

August 10 2019

cristinaa
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainvincible invincible
cristinaa
7930 cb39 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
cristinaa
8091 634c 500
Reposted fromallay allay viadancingwithaghost dancingwithaghost
cristinaa
cristinaa
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cristinaa
8317 78a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 24 2019

cristinaa
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl